• Beveiliging
  • Bewaking
  • Alarmopvolging
  • & Surveillance

  ND Security

  Functieprofiel Coördinator Beveiliging

  De coördinator beveiliging werkt binnen een organisatie, instelling of bedrijf of op de afdeling beveiliging of facilitaire zaken (instellingen en bedrijven) aan een veiligheidsproject. Daarnaast werkt de coördinator beveiliging hier als intern medewerker of als gedetacheerde kracht van een particulier beveiligingsbedrijf. Ook heeft de coördinator beveiliging de operationele leiding over de beveiliging en/of controle van een gebouw, een cluster van gebouwen, terrein of alarmcentrale. Hij/zij heeft de taak ervoor te zorgen dat de beveiligingsdiensten zo goed mogelijk worden uitgevoerd, conform de afspraken/het beveiligingsplan.

  De coördinator beveiliging is meewerkend leidinggevende van een team dat in grootte kan variëren tussen de 4 en de 20 medewerkers. Hij/zij organiseert de dagelijkse gang van zaken, plant de verschillende diensten en incidentele extra werkzaamheden in, lost problemen en incidenten op, is aanspreekpunt voor de medewerkers, de opdrachtgever en het management en levert een bijdrage aan beveiligingsplannen en instructies. Daarnaast rapporteert hij/zij in dag-, week-, maand- en incidentenrapportages aan zijn/haar leidinggevende en/of aan de klant. Verder is hij/zij verantwoordelijk voor VGM aspecten op het werk voor de onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallende medewerkers.

  De coördinator beveiliging is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van beveiligingstaken door hem/haarzelf en de beveiligers waaraan hij/zij leiding geeft. De coördinator beveiliging heeft een leidinggevende en meewerkende functie. Om deze twee functies goed te combineren moet hij/zij de juiste balans vinden. Voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden zijn procedures voorhanden, maar voor sommige situaties moet de coördinator zelf bedenken hoe hij/zij het beste kan handelen.

  De coördinator beveiliging moet goed kunnen organiseren en oplossingen bedenken als (door bijvoorbeeld ziekte) niet alle diensten uitgevoerd kunnen worden. Hij/zij moet nauwgezet zijn in de uitvoering van de beveiligingstaken maar ook snel beslissingen kunnen nemen bij incidenten. Daarnaast moet hij/zij goed met mensen om kunnen gaan: met zijn leidinggevende, de opdrachtgever, de eigen beveiligingsmedewerkers en het personeel of publiek, maar ook met vandalen of agressieve mensen. Ook moet hij/zij flexibel zijn en stressbestendig en bij veranderde omstandigheden dezelfde kwaliteit en klantvriendelijkheid tonen.

  Belangrijke aspecten voor de beroepshouding van de coördinator beveiliging zijn :

  Besluitvaardigheid, Inzicht in de arbeidsorganisatie, Representativiteit, Zelfstandigheid, Klantvriendelijkheid, Samenwerken, Flexibiliteit, Goed om kunnen gaan met kritiek, Verantwoordelijkheidsgevoel, Planmatig werken,Improvisatievermogen, Leiding kunnen geven.

  Opleidingen:

  Veiligheid VCA VOL, BHV bedrijfshulpverlener, MBO beveiliger II, Beveiliger C, MBO coördinator beveiliging III, Ecabo basiscertificaat praktijkopleider

  Mogelijke functiebenamingen :

  Coördinator, Coördinator beveiliging, Object coördinator, Teamleider, Groepsleider, Hoofdbeveiliger, Hoofdbeambte, Hoofdsurveillant, Hoofdcentralist

  Organisatie

  Directe chef             : Inspecteur/ Bedrijfsleider / Directie

  Geeft leiding aan     : Aspirant Coördinator / Beveiligers / Aspirant Beveiligers

  Belangrijkste verantwoordelijkheden en kerntaken : Organiseert en plant beveiligingswerkzaamheden

  Proces :

  Plant, begeleidt en organiseert de beveiligingsdienst van begin tot einde. Sturing geven aan een vlekkeloze dienstoverdracht. Instructies en middelen verstrekken aan beambten. Zorgen voor een goede uitvoering. Tijd en ruimte verzorgen voor rust, pauze, controle, evaluatie, vragen en overleg. Maken van werkschema’s en roosters en de afstemming hiervan. Dagelijks telefonisch contact onderhouden met leidinggevende & afdeling planning. Maar ook het zorg dragen voor een goede informatiestroom naar leidinggevende, beambten & afdeling planning. Inventarisatie van problemen bij onderbezetting & de mogelijkheden om dit op te lossen en vervolgens vanuit hier informatie verstrekken naar leidinggevende.

  Rol/verantwoordelijkheid :

  Verantwoordelijk voor dagelijkse planning en personeelsbezetting en de verantwoording hierover naar zijn/haar leidinggevende en opdrachtgever. Verantwoordelijk voor een duidelijke dienstoverdracht en instructies aan medewerkers en een goed en werkbaar rooster. Zorg dragen voor voldoende afwisseling in taken en voldoende rust en overlegmomenten en een zorgvuldige uitvoering van de taken. Eerste aanspreekpunt bij onvoorziene omstandigheden. Verantwoordelijk voor een goede terugkoppeling van situaties naar opdrachtgever en leidinggevende. Verantwoordelijk voor aanpassingen en wijzigingen in het rooster om goede bezetting te verkrijgen en veiligheid te waarborgen.

  Complexiteit :

  Aanpassingen qua planning en bezetting (ter plaatse) mogelijk maken zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft, rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever, in geval van incidenten en calamiteiten. Van belang is flexibiliteit, stressbestendigheid en organisatievermogen van een coördinator. In kunnen schatten wanneer een situatie en/of beslissing zijn bevoegdheden en/of capaciteit te boven gaat.

  Betrokken :

  Contacten onderhouden met de afdeling planning en overige interne diensten. Contacten met direct leidinggevende, eigen beveiligingsorganisatie en klantenbestand m.b.t. uitvoering kerntaken.

  Hulpmiddelen :

  Beveiligingsplan, Instructies, Werkrooster, Periodieke controle rapportage, Communicatie apparatuur, PC, Registratiemiddelen.

  Kwaliteit van het proces en resultaat :

  Planning van werkzaamheden dient zodanig te zijn opgesteld dat op de beveiligingslocatie de middelen en mensen aanwezig zijn waarmee de veiligheid en de kwaliteit gewaarborgd kunnen worden.

  Keuzes en dilemma’s :

  Directe klanttevredenheid versus zorgvuldig beheer. De coördinator beveiliging moet bij onderbezetting van het personeel de contractuele verplichtingen toch nakomen; wanneer hij/zij dit doet door beveiligers langer door te laten werken, kan dit tot ziekteverzuim leiden waardoor er dan nog minder personeel beschikbaar is.

  Prioriteiten stellen. Bij onverwachte gebeurtenissen dient de coördinator beveiliging te bepalen wat prioriteit heeft en de dienstplanning daarop aan te passen.

  Loyaliteit aan medewerkers versus  loyaliteit aan het management. De coördinator beveiliging moet ik bepaalde situaties afwegen welke belangen hij/zij het zwaarst laat wegen; die van zijn medewerkers of die van het bedrijf. Belangen van medewerkers kunnen afwijken van die van het management en er kan niet altijd rekening gehouden worden met alle belangen.

  Voert beveiligingstaken uit

  Proces :

  Alle voorkomende beveiligingswerkzaamheden zelfstandig en vakbekwaam uit te kunnen voeren volgens instructies. Kan mensen aanspreken in correct Nederlands of Engels. Houdt overzicht over de werkzaamheden van zijn/haar team en vervult door zijn vakbekwaamheid een voorbeeldfunctie en opzichte van de overige teamleden. Hanteert bedrijfsinstructies nauwkeurig. Treedt corrigerend en coördinerend op. Geeft tips aan overige teamleden m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden. Controleert de correcte uitvoering van de beveiligingswerkzaamheden van individuele teamleden. Bij calamiteiten coördinerend optreden.

  Rol/verantwoordelijkheid :

  Verantwoordelijk voor uitvoering van werkzaamheden op de locatie waar de coördinator te werk is gesteld. Vervullen van een voorbeeldfunctie. Uitvoering van werkzaamheden volgens de geldende bedrijfsrichtlijnen en afspraken met de opdrachtgever. Taken zijn uitvoerend, controlerend, signalerend en stimulerend van aard. De mogelijkheid bestaat om taken te delegeren, maar de verantwoording blijft van de coördinator.

  Complexiteit :

  Bewustwording van de voorbeeldfunctie. Nauwkeurig en vakbekwame uitvoering van werkzaamheden. Omgaan met de druk van een voorbeeldfunctie hebben. Overzicht houden op het geheel en zo nodig corrigeren

  Betrokken :

  Contacten onderhouden met de afdeling planning en overige interne diensten. Contacten met direct leidinggevende, eigen beveiligingsorganisatie en de opdrachtgever.

  Hulpmiddelen :

  Beveiligingsplan,Instructies, Communicatiemiddelen, Registratiemiddelen, Beveiligingshulpmiddelen, PC

  Kwaliteit van het proces en resultaat :

  Correcte en efficiënte uitvoering van de werkzaamheden die aansluit bij de instructies, de richtlijnen van eigen organisatie en opdrachtgever.

  Keuzes en dilemma’s :

  Prioriteiten stellen,Bij grote drukte moet de coördinator beveiliging bepalen of hij zelf specifieke beveiligingswerkzaamheden gaat uitvoeren of dat hij/zij zich gaat bezighouden met coördinerende taken. Strikt uitvoeren van procedures versus tolerantie. Soms belemmeren beveiligingsprocedures de bedrijfsprocessen; dan moet de coördinator beveiliging afwegen of er van de procedures mag worden afgeweken ten gunste van de bedrijfsprocessen of juist niet. Tijd versus kwaliteit. Snel beslissen is soms nodig maar het heeft het risico dat er fouten gemaakt worden die de organisatie kunnen schaden. De coördinator moet beslissen of hij dit risico neemt of de beslissing uitstelt.. Zelfstandigheid versus deskundigheid. De coördinator moet regelmatig bepalen of hij zelf de aangewezen persoon is om te beslissen of dat iemand die deskundiger is dit moet doen.

  Leiding geven aan beveiligingsmedewerkers

  Proces :

  Instructies geven en taken verdelen. Medewerkers motiveren en begeleiden, controleren en corrigeren. Draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de geleverde diensten. Beslissingen nemen en oplossingen bedenken voor de problemen in de uitvoering. Faciliteren van medewerkers, voor een goede uitvoering van de werkzaamheden. Begeleiding en coaching aan de medewerkers waar hij/zij leiding aan geeft. Bij misdragen deelt de coördinator waarschuwingen uit en maakt sancties bekend. Het voeren van functioneringsgesprekken. Advisering van de leidinggevende over sanctionele en promotiemaatregelen. Informatie verstrekken aan de leidinggevende over opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers.

  Rol/verantwoordelijkheid :

  Rol van de coördinator is uitvoerend, signalerend, controlerend, instruerend, adviserend en initiërend van aard. Op lange en korte termijn de verantwoording over goede uitvoering van de werkzaamheden. Zorgen voor tevredenheid onder personeel, management en de opdrachtgever. Verantwoording afleggen voor beambten aan leidinggevende.

  Complexiteit :

  Juiste balans vinden tussen de meewerkende en coördinerende taken. Juiste balans vinden in de positie tussen de medewerkers en het management in. Complexiteit is afhankelijk van werkdruk en de eisen van het management.

  Betrokken :

  In direct contact met opdrachtgever, leidinggevende en beveiligingsbeambten.

  Hulpmiddelen :

  Formats voor het houden van een functioneringsgesprekken.

  Kwaliteit van het proces en resultaat :

  Kwaliteit van het leidinggeven van de coördinator blijkt uit optimale medewerking van en afstemming tussen de beambten. Tevens blijkt deze kwaliteit uit correcte behandeling van de wensen en klachten van de opdrachtgever, het personeel en het management.

  Keuzes en dilemma’s :

  Loyaliteit aan de medewerkers versus loyaliteit aan het management. De coördinator moet enerzijds de belangen van de medewerkers verdedigen en anderzijds de opdrachten uitvoeren die zijn / haar leidinggevende hem/haar geeft; deze kunnen strijdig zijn met elkaar.

  Draagt zorg voor rapportages

  Proces :

  Draagt zorg voor een volledige en zorgvuldige dagrapportrage. Maakt een week en maand rapportage op. Zorgt voor de kwaliteit in presentatie en tekst van de rapporteren. Kan gebeurtenissen herleiden en toelichten. Rapportages worden aan leidinggevende/opdrachtgever geleverd. Brengt periodiek (schriftelijk) verslag uit aan zijn/haar leidinggevende over de stand van zaken op de beveiligingslocaties. Rapporteert over het functioneren van het team en de afzonderlijke teamleden. Bijdrage leveren aan kwaliteit s audits en de verslaglegging hiervan. Benadrukt het belang van kwaliteitszorg m.b.t. rapportage bij teamleden. Zorgt voor de hantering van kwaliteitsmanagementnormen wat betreft administratie en rapportage.

  Rol/verantwoordelijkheid :

  Verantwoordelijk over de rapportages over de uitvoering van de uitvoering van de werkzaamheden. Functioneren van het personeel. Maakt dienst, week en maandrapportages voor leidinggevende/opdrachtgever afhankelijk van de gemaakte afspraken. Exacte weergaven van werkzaamheden in alle gevallen.

  Complexiteit :

  Draagt zorg voor een adequate, tijdige en zorgvuldige informatievoorziening van zijn/haar leidinggevende/opdrachtgever. Presentatie van de informatie moet begrijpelijk zijn voor alle partijen.

  Betrokken :

  Contacten onderhouden en overleg plegen met de afdeling planning, overige interne diensten, leidinggevende en opdrachtgever.

  Hulpmiddelen :

  Checklisten, Standaard rapportages, PC

  Kwaliteit van het proces en resultaat :

  Verzorging van duidelijke, volledige en zorgvuldige rapportages en overzichten, die taalkundig en inhoudelijk, doelgericht en conform de bedrijfsregels correct zijn. Goede scheiding maken tussen hoofd en bijzaken. Aanbevelingen en verbetervoorstellen bespreken met medewerkers

  Keuzes en dilemma’s :

  Loyaliteit aan de medewerkers versus loyaliteit aan het management/opdrachtgever. De coördinator moet met het oog op de samenwerking het management juist en volledig informeren maar de fouten van medewerkers niet altijd naar buiten brengen.

  Draagt bij aan beveiligingsplannen en instructies

  Proces :

  Het schrijven van werkinstructies voor (nieuwe) beveiligingslocaties op basis van reeds aanwezige bedrijfsinstructies en de geldende procedures, rekening houdend met de wensen van de opdrachtgever., Leveren van input aan opdrachtgever/leidinggevende voor het opstellen van beveiligingsplannen. Toetsing van plannen in de praktijk die door het management wordt aangeleverd, tevens op uitvoerbaarheid en actualiteit. Periodieke controle of de plannen nog steeds voldoen en indien nodig wijzigingen doorgeven. Draaiboek opstellen voor eenmalige eenvoudige gebeurtenissen

  Rol/verantwoordelijkheid :

  Informerende en signalerende rol m.b.t. beveiligings- en veiligheidsplannen. Bekendheid met de dagelijkse praktijk qua beveiligingswerkzaamheden. Verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden en het op de juiste wijze vertalen van de algemene instructie naar de werkinstructie.

  Complexiteit :

  Afhankelijk van het aantal wijzigingen die consequenties hebben voor de beveiliging, is de gradatie van complexiteit van het actualiseren van de plannen en werkinstructies.

  Betrokken :

  Contacten onderhouden medewerkers, leidinggevende en opdrachtgever.

  Hulpmiddelen :

  Gebruik maken van bestaande bedrijfsrichtlijnen voor instructies.

  Kwaliteit van het proces en resultaat :

  Efficiënte en correcte uitvoering van de werkzaamheden (werkinstructies). Mate van actualiteit en uitvoerbaarheid van de plannen (beveiliging- en veiligheidsplannen)

  Keuzes en dilemma’s :

  Kwaliteit versus haalbaarheid. De coördinator kan enerzijds graag aan willen geven hoe de kwaliteit verhoogd kan worden maar moet anderzijds rekening houden met mogelijk beperkte capaciteiten van zijn /haar team.

  Kernopgaven van het beroep

  Balans tussen meewerken en coördineren. De coördinator staat geregeld voor de opgave om een goede balans vinden tussen zelf meewerken en coördineren. Dit speelt vooral bij grote drukte. De coördinator dient dan vooruit te kijken en afwegen wat de consequenties kunnen zijn van elke keuze. Laveren tussen belangen management en medewerkers. De coördinator staat geregeld voor de opgave om te laveren tussen de belangen van het management/de opdrachtgever en die van de medewerkers. Het is aan de coördinator om ervoor te zorgen dat er een middenweg wordt gevonden die voor alle partijen, op korte en lange termijn, acceptabel is.

  Mackayplein 7
  3144 CK, Maassluis

  Een persoonlijk advies
  van één van onze experts?

  010-5910290

  Snelle aanvraag

  • Beveiliging
  • Bewaking
  • Alarmopvolging
  • & Surveillance

  Een persoonlijk advies
  van één van onze experts?

  010-5910290
  24/7 Super safe!

  Keurmerk Beveiliging Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven